Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over groen en water en hoe dit te verwezenlijken is.

PLAN Amsterdam
Gemeente Amsterdam (DRO)
 PLAN Amsterdam is een uitgave van  Gemeente Amsterdam. Het vakblad  informeert over ruimtelijke thema's,  projecten en ontwikkelingen in de stad  en de metropoolregio. Het verschijnt zeven keer per jaar, waarvan twee keer in het Engels.

Klimaatverandering in stedelijk gebied. Groen en waterberging in relatie tot de bodem.
Dirven-van Breemen E.M., Hollander A., Claessens J, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, 2011 
 Dit rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden voor het optimaal benutten van de bodem bij het nemen van klimaatadaptatie- maatregelen in het stedelijke gebied. Het beschrijft een aantal praktijkvoorbeelden van gemeentes die al klimaatbestendige maatregelen genomen hebben. Bij de literatuurverwijzingen zijn websites opgenomen waar meer achtergrondinformatie te vinden is.

Kennismontage Hitte en Klimaat in de Stad.
Döpp, S. (ed), TNO, 2011
 Dit rapport geeft een overzicht van de huidige kennis rond de thema's ‘stedelijk hitte-eiland' en ‘hittestress'. Het dient als informatiebasis voor de gemeenteambtenaar die met het thema hitte in de stad aan de slag wil. De kennismontage bevat verwijzingen naar nationale en internationale studies en projecten die relevant zijn voor Nederlandse steden.

Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit: Update 2011. 
Wesseling J., Van der Zee S., Van Overveld A. RIVM-rapport nr. 680705019, Bilthoven, 2011 
 Dit rapport geeft een overzicht van de in 2011 beschikbare gegevens over de invloed van groen, bomen en planten op luchtkwaliteit.

Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling
Opdam, P.,  Wageningen, 2009
 Dit rapport beschouwt groen-blauwe ruimtelijke netwerken als basis voor duurzaamheid. Het biedt een handreiking aan bestuurders, ontwerpers en belangenbehartigers om een concrete stap te zetten naar duurzame gebiedsontwikkeling. Naast een beschouwing bevat het rapport een aantal praktijkvoorbeelden van deze netwerken.

Gezondheid en natuur verbinden - Adviespakket natuur en gezondheid
Eindadvies natuur op recept- communicatiestrategie
Blanken H., Van der Zon R., Maas J. en Verheij R., Van Zon Advies, NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en Novioconsult, Nijmegen, 2009
 Dit advies is opgesteld in opdracht van het voormalig Ministerie van LNV en geeft een overzicht van wetenschappelijke literatuur, praktijkvoorbeelden en actoren op de gebieden natuur en gezondheid. Daarnaast vindt u er een beleidsagenda in en een mogelijke kennisinfrastructuur.

Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn
De Vries S., Maas J. en Kramer H. , Wageningen, 2009
 Dit rapport gaat op basis van literatuur in op mechanismen die de gezondheidsbevorderende werking van natuur en groen kunnen verklaren, met aandacht voor type groen en de werking op verschillende bevolkingsgroepen.

Bio + divers = gezond! 
GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Midden, Leiden, 2009
 Dit rapport is geschreven in het kader van het Biodiversiteit Actieplan Leiden en omgeving. Het beschrijft de link tussen biodiversiteit en gezondheid aan de hand van achttien stellingen, zoals ‘Een vegetatiedak draagt op allerlei manieren bij aan het (verblijfs)klimaat', ‘Een eetbare omgeving voedt letterlijk en figuurlijk', en ‘Een groen ommetje verbetert je stemming en werkenergie'.

Speelnatuur in de stad - Hoe maak je dat? 
GGD Rotterdam en WUR Wageningen University &Research, Rotterdam, 2009
 Dit boek brengt de kennis in kaart over speelnatuur in de stad, en legt verbanden tussen theorie en praktijk. Het beschrijft concepten, terminologie, praktijkvoorbeelden en instrumenten. Verschillende aspecten van speelnatuur in de stad worden belicht, zodat bestuurders, ouders, ontwerpers, wijkverenigingen en beheerders informatie kunnen vinden die voor hen relevant is.

Vrij spel voor het speelbos 
Kenniscentrum Recreatie
 Dit boekje beschrijft voor gemeenten wat een speelbos is, hoe je dit kunt ontwerpen, inrichten en beheren, wat de kosten zijn en hoe je het kunt financieren. Daarnaast vindt u een overzicht van bestaande speelbossen en wie mogelijke samenwerkingspartners zijn.

Zorg en platteland - Inventarisatie van ontwikkelingen
Kranendonk R.P. en Diest P.F. , Alterra (rapport 1903) en Vilans, Wageningen, 2009
 Het rapport beschrijft een quick scan naar ontwikkelingen van zorg op het platteland (zorgboerderijen, kleinschalige woonconcepten, healing environment) en geeft praktijkvoorbeelden.

Samen groeien - Stappenplan voor het bevorderen van samenwerking tussen organisaties uit de natuur- en gezondheidssector
Van den Bosch F., Van der Wielen P. en Luttik J., Alterra-rapport 1874, Wageningen, 2009
 Dit rapport verkent hoe organisaties uit de natuur- en gezondheidszorgsector meer en beter kunnen samenwerken in projecten op het raakvlak van natuur en gezondheid. Het geeft onder andere een analysekader en vijf cases. Het laat zien wanneer samenwerking kansrijk is en doet aanbevelingen om nieuwe samenwerkingsvormen op te starten.

Rotterdam gezond groen gewoon doen! 
Vervoort S., Van den Bogaard J. en Walda I., GGD Rotterdam-Rijnmond en DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam, 2009
 Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de relatie groen, gezondheid en milieu, concrete maatregelen en beleidsadviezen.

Vitamin G: Green environments - Healthy environments (Vitamine G: Natuurlijke omgevingen - Gezonde omgevingen)
Met een samenvatting in het Nederlands. Proefschrift
Maas J., Utrecht, 2008
 Dit proefschrift beschrijft een onderzoek in het kader van het NIVEL/Alterraproject naar de relatie tussen een groene woonomgeving en gezondheid.

Health Impact Assessment of greenspace- A Guide
Health Scotland, Greenspace Scotland, Scottish Natural Heritage and Institute of Occupational Medicine, Stirling, 2008 
 Deze Schotse handleiding kan als inspiratie- en kennisbron dienen voor mensen die in Nederland groen willen gebruiken om de leefomgeving gezonder te maken en de gezondheidswinst van groen willen vaststellen. De handleiding geeft achtergrondinformatie, beschrijft groenbeleid, geeft een kennisoverzicht, noemt relevante onderzoeksvragen en hoe deze toe te passen in de praktijk en geeft voorbeelden en bronnen.

Verkenning groen en gezondheidszorg
Van Loon M., Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum, Den Haag, 2008
 Dit rapport verkent op basis van literatuur en interviews met relevante actoren, waar deze actoren groen (meer) in kunnen zetten voor gezondheidsdoeleinden. Daarnaast is verkend of er coalities gesloten kunnen worden tussen groene partijen en partijen uit de gezondheidszorg zoals zorgverzekeraars en GGD'en.

Adviespakket Natuur en Gezondheid
RMNO en Raad Landelijk Gebied, Den Haag, 2007
 Dit adviespakket bestaat uit een beleidsadvies over de inzet van natuur voor gezondheid, een databank met goede voorbeelden uit de praktijk, een handreiking voor lokale bestuurders en een kennisagenda.

Water in de stad: stedelijke vernieuwing, waterbeheer en bewonersparticipatie
Ministerie van VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag, 2005
 In dit boek worden de voordelen van goede inpassing van water in stedelijke vernieuwing geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Het gaat in op de rol van bewoners in stedelijk waterbeheer.

De baten van de groene stad
Stichting Groenforum, Zoetermeer, 2005
 Deze brochure behandelt de waarde van natuur in de leefomgeving. Het gaat om de waarde die groen heeft voor de gezondheid, waardoor ziekteverzuim wordt voorkomen, de luchtkwaliteit verbetert en onroerend goed omgeven door kwaliteitsgroen, in waarde stijgt. De brochure ontleent de conclusies over de inzet van groen aan bijna honderd wereldwijd uitgevoerde onderzoeken. U kunt de details van deze onderzoeken verifiëren in literatuurlijsten per thema. De brochure beschrijft ook diverse praktijkvoorbeelden.

Balansboek rood-groen
Busser M. en Van Golen B., Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum, Den Haag, 2004
 Dit boek gaat over het ontwikkelingproces van rood-groenprojecten: plannen, realiseren, inrichten, beheren en monitoren. Het is bedoeld voor iedereen die hier – al dan niet professioneel – bij betrokken is op lokaal of regionaal niveau: bestuurders en ambtenaren van provincie en gemeenten, projectontwikkelaars, architecten en burgers.

Lunchwandelen. De relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum, Den Haag, 2002
 Deze literatuurverkenning gaat in op het bewegen van werknemers in het algemeen en ‘lunchwandelen' in het bijzonder, en op de rol van de fysieke (groene) en sociale omgeving bij het stimuleren van beweging. Op basis van de resultaten hiervan gaan TNO-Arbeid en Alterra empirische gegevens verzamelen en experimenten uitvoeren met lunchwandelen en de rol die de groene ruimte daarbij speelt.

Gezond Ontwerp! De betekenis van tuin- en landschapsarchitectuur in de zorg
NVTL, Amsterdam, 2010
 Dit boekje van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur beschrijft met cases en praktijkvoorbeelden op welke manier groen kansen biedt voor de zorg. Er is aandacht voor specifieke eisen en wensen van gehandicapten, chronisch zieken, kinderen en ouderen.
 Te bestellen via secretariaat@nvtl.nl

Biodiversiteit werkt in de regio! 
Delbaere B., Schrauwen A. en Snethlage M., European Centre for Nature Conservation (ECNC), Tilburg, 2009
 De brochure 'Biodiversiteit werkt in de regio!' bevat voorbeelden van hoe biodiversiteit inspireert en werkt in lokale en regionale situaties. Het eerste deel focust op de directe leefomgeving: aan tafel, in de tuin, op school, in de stad, en samen met anderen. Het tweede deel richt zich op de interactie tussen biodiversiteit en verschillende sectoren: duurzame investering, landbouw, bouw, waterbeheer en -kwaliteit, klimaat en energie. De thema's zijn voorzien van praktische handelingsperspectieven en voorbeeldprojecten.

Groene kansen voor de jeugd - Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid
Van den Berg A. en Van der Hek E., Wageningen, 2009
 In deze brochure staat de gezondheidsfunctie van natuur voor de jeugd centraal. U vindt hierin een overzicht van onderzoeksresultaten, wetenschappelijke stand van zaken, belangrijkste implicaties, en aanbevelingen voor toepassing van de inzichten. Centraal staan de thema's: ontspanning en rust, spelen in het groen, natuurbelevingsprogramma's, groene, bewegingsruimte, onderzoeksproject Vitamine G, jeugdboerderijen en kinderopvang in het groen.

Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte - Handreiking en voorbeelden
Ministerie van VROM i.s.m. de Ministeries van VenW, LNV en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,  Den Haag, 2009
 Dit boekje biedt leerpunten over het ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte, aan de hand van zeven pilotprojecten die zijn opgezet bij verschillende watersystemen in Nederland.

Groen opgroeien! Advies over meer samenhang in groen jeugdbeleid
Raad Landelijk Gebied, Publicatie RLG 08/08, Den Haag, 2008
 In dit advies leest u waarom het belangrijk is dat kinderen in het groen opgroeien en hoe jeugdbeleid daartoe samenhangender gemaakt kan worden. In het tweede deel worden oplossingen uitgewerkt voor de thema's groen spelen, beter eten en groen schakelen (‘handen ineen slaan').

Met meer groen meer stad. Nieuwe impulsen voor stedelijk groen
Ministerie van VROM, Den Haag, 2006
 Aan de hand van vernieuwende projecten uit de IPSV en de 56-wijkenaanpak illustreert dit rapport dat groen in een gezonde stad geen sluitpost is, maar volwaardig onderdeel van stedelijke planning en beheer.