Ter inspiratie wordt een overzicht gegeven van handreikingen om externe veiligheid te benutten voor een gezonde leefomgeving.

Handboek buisleiding in bestemmingsplannen
 Een handreiking voor wie bestemmingsplannen opstelt. In dit handboek staan handvatten voor (adviseurs van) gemeenten om buisleidingen passend vast te leggen in bestemmingsplannen. Relevante wetten, beleidsnota's, circulaires, richtlijnen en handleidingen komen daarbij aan de orde.

Handreiking Naar een veilige bestemming
 Stuit u op knelpunten bij het verankeren van externe veiligheid in ruimtelijke plannen? In de handreiking ‘Naar een veilige bestemming' legt de VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten u via werkstappen uit, hoe u hiermee kunt omgaan. Daarnaast leest u in deze brochure hoe een ‘goede ruimtelijke ordening' kan zorgen voor een balans tussen risicovolle activiteiten en de omgeving. Deze handreiking is bedoeld voor opstellers van bestemmingsplannen.

Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico
 Deze handreiking van het Ministerie van VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is bedoeld voor diegenen die te maken krijgen met de verantwoordingsplicht rondom groepsrisico's. Op de website van Relevant vindt u ondersteunende informatie bij de Handreiking, zoals voorbeelden.

Informatiepagina rijksoverheid over externe veiligheid
 Geeft algemene informatie over externe veiligheid en het beleid rondom dit thema en beschrijft een stappenplan voor toetsing van ruimtelijke plannen op externe veiligheidsrisico's.

Leidraad risico-inventarisatie (LRI)
 Hulpmiddel om informatie te verzamelen voor het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en voor risicokaarten. De inventarisatie kent verschillende onderdelen, waaronder een deel ‘gevaarlijke stoffen' en een deel ‘overige ramptypen'.

Berekeningsmodule voor lpg-groepsrisico
 Berekent voor standaardsituaties het groepsrisico bij lpg-tankstations.

Praktijkwerkboek externe veiligheid in ruimtelijke plannen
 Biedt informatie over de manier waarop Zeeuwse gemeenten om kunnen gaan met de ruimtelijke aspecten van externe veiligheid. Het praktijkwerkboek richt zich in de eerste plaats op de opstellers van bestemmingsplannen: medewerkers van gemeenten en adviesbureaus.

Risicokaart
 Geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in de woonomgeving. In de toelichting bij de kaart leest u, hoe en waarmee inwoners zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. De begeleidende informatie laat mensen nadenken over hoe de veiligheid in de leefomgeving vergroot kan worden. Daarnaast geeft de Risicokaart informatie over wat er in de wet vastligt over veiligheid. De kaart biedt ondersteuning in de communicatie, bij het maken van plannen en bij de locatiekeuze van (bouwen rondom) risicovolle activiteiten.

Toolbox beleidsvisie externe veiligheid
 Deze toolbox is bedoeld voor professionals in externe veiligheid die een beleidsvisie willen opstellen. De box bestaat uit vier stappen: voorbereiding, nulmeting, beleidsvisie en uitvoeringsprogramma. Deze stappen kunt u afzonderlijk gebruiken. Bij elke stap vindt u tips en tricks. Ook leest u bij elke stap hoe u deze kunt borgen. In alle stappen staan rode links naar achtergrondinformatie, handige tabellen en voorbeelden. Al dit materiaal kunt u ook los van de systematiek van de toolbox gebruiken.

Veiligheidseffectrapportage (VER)
 Maakt de veiligheidsrisico's van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. De rapportage bestaat uit een aantal activiteiten, gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of een eenmalig rapport: de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele ruimtelijke plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project.

Website kennisnetwerk Relevant
 Kennisbank met links naar andere bestaande informatiebronnen op het gebied van externe veiligheid. Ook vindt u hier een digitaal overzicht van actuele ontwikkelingen en van de belangrijkste wet- en regelgeving per thema. Daarnaast kunt u op deze website praktijkvoorbeelden lezen. Tot slot vindt u in de kennisbank informatie over diverse kennistafels en over trainingen en opleidingen op het gebied van externe veiligheid.

InfoMil Beleid, wet- en regelgeving Veiligheid
 Kenniscentrum InfoMil geeft een overzicht van relevante wet- en regelgeving en normen over externe veiligheid. Vergunningverleners kunnen de website gebruiken bij het vooroverleg en als ze een omgevingsvergunning opstellen.