Meer weten?

 >Algemeen          >Geluid          >Lucht          >Bodem

 

Algemeen

 

Geluid

Onderzoek ‘De stille stad’
Provincie Utrecht
Langzaam verdwijnt de balans tussen rustige plekken, plekken met reuring en de overgangsplekken tussen rust en reuring. Dit onderzoek, dat medegefinancierd wordt door Provincie Utrecht, wil het gedrag van mensen leren begrijpen wanneer ze zoeken naar stille en rustige plekken en wanneer ze er verblijven. Door dit beter te begrijpen kunnen we beter sturen op een goede, toekomstige balans tussen rust en reuring in de stad en daarmee op een gezonde leefomgeving.

Richtlijn omgevingsgeluid en gezondheid
GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Deze richtlijn bevat een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond geluid en gezondheid. Het helpt GGD’en om geluid te beoordelen en burgers en beleidsmakers te adviseren bij vragen over geluid. Het doel is de lokale geluidsituatie en de gezondheid zo veel mogelijk te verbeteren. 

Onderwerp Geluidsoverlast 
Ministerie van I&W
In dit onderwerp leest u informatie over wetgeving, vliegtuiglawaai en burenlawaai. Daarnaast vindt u er publicaties over geluid.

Startpagina geluid
Wegwijzer naar websites die te maken hebben met geluid, bijvoorbeeld over organisaties, overheid en geluidhinder.

Lucht

GGD richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid
Deze richtlijn biedt onder meer een actueel overzicht van wetenschappelijke studies naar gezondheid en luchtkwaliteit en de betekenis van nieuwe (Europese) beleidsontwikkelingen. Ook wordt uitgelegd hoe luchtkwaliteit wordt gemeten en berekend. De nadruk ligt op wegverkeer-gerelateerde luchtverontreiniging, maar ook de invloed van bijvoorbeeld andere verkeersbronnen (zoals scheepvaart en brommers), industrie, landbouw en houtrook op de luchtkwaliteit komt aan bod.

Onderwerp luchtkwaliteit 
Ministerie I&W
In dit onderwerp leest u informatie over normen voor luchtkwaliteit, het Schone Lucht Akkoord en maatregelen tegen luchtvervuiling. 

Samen meten aan luchtkwaliteit
Op deze pagina staat informatie over het zelf meten van luchtkwaliteit, waar je op moet letten, welke sensoren er zijn, en over recente en lopende projecten en het delen en gebruiken van data.

Bodem

Kennisplein Besluit bodemkwaliteit-Bodem+
Rijkswaterstaat en Ministerie I&W
Op dit Kennisplein vindt u alle informatie over het Besluit bodemkwaliteit, gericht op duurzaam bodembeheer.

Onderwerp bodem en ondergrond 
Ministerie van I&W
In dit onderwerp geeft de rijksoverheid antwoord op vragen over bodemverontreiniging. U leest ook hoe de kansen van de bodem benut kunnen worden.

Soilpedia.nl
Deze wiki verbindt kennis over de ondergrond aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema's. U vindt er startpagina's met bodemgerelateerde onderwerpen en een projecten- en documentenbibliotheek.

Pionieren in de ondergrond
Ministerie van I&W, Den Haag, 2010
In dit rapport leest u inspirerende praktijkervaringen met de integrale en gebiedsgerichte benadering van de ondergrond. De ‘ideale aanpak' voor een succesvolle integrale en gebiedsgerichte benadering verschilt per organisatie en per situatie. U kunt uw ideale aanpak alleen vaststellen door zelf aan de slag te gaan.